Cuvinte din Sfinţii Părinţi despre Naşterea Domnului.
Sfântul Grigorie de Nazianz

       … Să se bucure ceriurile şi să se veselească pământul, pentru Cel ceresc şi apoi pământesc — Hristos în trup. Cu cutremur şi cu bucurie veseliţi-vă! Cu cutremur pentru păcat, cu bucurie pentru nădejde… …Întunerecul se împrăştie, lumina se arată; Egipetul cu întunerec se pedepseşte, iar Israil cu stâlpul de foc se luminează. Poporul care a şezut în întunerecul neştiinţei vede lumina mare a cunoştinţei. Cele vechi au trecut, iată noui s’au făcut toate. „Litera“ dă înapoi, iar „duhul“ prisoseşte, „umbrele“ trec, iar „adevărul“ intră… Cel fără de mumă se face de fără tată… Cel fără de trup se întrupează, Cuvântul se îngroaşe, Cel nevăzut se vede, Cel nepipăit se pipăie, Cel fără de vreme începe, Fiul lui Dumnezeu Fiu al omului se face. Isus Hristos ieri şi astăzi, acelaşi şi în veci! Să se smintească iudeii, să râdă păgânii şi să flecărească ereticii. Vor crede ei atunci când îl vor vedea venind pe cer şi şezând ca judecător.
       Din cuvântarea la Naşterea Domnului.
Din cuvântarea af. Amfilochie din Iconium:
       O, prunc mai vechiu decât ceriul! O, fiu de trei ori fericit! O, naştere cu mare nume! O stăpânire atotputernică! Cum vom mări serbătoarea de astăzi? Cu ce cuvinte înalte şi pline de glas vom vesti taina nestricăciunii cea întru tot cântată şi preamărită? O, zi care eşti vrednică de mii de cântări! În care ne-a răsărit nouă steaua din Iacob şi omul cel ceresc care s’a arătat din Israil şi a petrecut cu noi ca Dumnezeu puternic. Soarele dreptăţii a umbrit, vistieria dumnezeieştilor virtuţi s’a deschis, planta vieţii veşnice a înfrunzit, răsăritul dintru înălţime a strălucit, Stăpânul celor cereşti şi al celor pământeşti… în lumea stricăcioasă a venit pentru răscumpărarea ei.
       O, minune! Cel neîncăput de ceriuri stă în iesle ca prunc, Celce toate le ţine cu braţul său este ţinut în braţe, Celce a dăruit fiinţă tuturor puterilor celor mai presus de ceriuri este alăptat de sânurile preacurate ale sfintei Fecioare.
       O, iesle! O, iesle părtaşe a Heruvimilor şi de aceeaşi cinste cu Serafimii. Cel purtat dumnezeieşte şi vecinie pe acele tronuri, acum petrece trupeşte în tine.
       O, Marie! O, Marie care ai avut întâiu născut pe Ziditorul tuturor.
       O, omenire, care ai dat fiinţă trupească Fiului lui Dumnezeu şi care în această privinţă ai întrecut în cinste puterile cele cugetătoare şi cereşti. Căci Hristos nu a binevoit a lua chipul arhanghelilor, nici icoanele nestricate ale începătoriilor, sau puterilor, sau stăpâniilor, ci pe al tău. Cei sănătoşi nu au lipsă de doftor… Stăpânul s’a făcut după chipul robilor, pentruca robii să sefacă din nou după chipul lui Dumnezeu.
Sfântul loan Gară de Aur.
       Celece chinuiau odinioară pe patriarhi, celece le spuneau prorocii, celece doriau să le vadă cei drepţi, acelea s’au întâmplat, acelea au luat astăzi sfârşit. D u m n e z e u  s a  a r ă t a t  c u  t r u p  p e  p ă m â n t  ş i  a  p e t r e c u t  c u  o a m e n i i. Să ne bucurăm şi să ne veselim. Dacă loan încă în pântecele maicei sale fiind a săltat cu bucurie atunci când a întrat Maria la Elisaveta, cu cât mai vârtos trebue să săltăm şi să ne bucurăm noi astăzi, văzând pe Mântuitorul nostru născut şi să ne minunăm de măreţia iconomiei care întrece toată mintea.
       …Veniţi să sărbătorim, veniţi să prăznuim. Străin este felul sărbătorii, pentrucă de necrezut este şi cuvântul naşterii. Astăzi legătura cea veche s’a deslegat, diavolul s’a ruşinat, dracii au fugit, moartea s’a stricat, raiul s’a deschis, blestemul a pierit, păcatul a fost îndepărtat, înşelăciunea s’a înlăturat, adevărul a venit din nou şi cuvântul cucerniciei se împrăştie pretutindeni şi lucrează. îngerii cu oamenii comunică, iar oamenii cu îngerii vorbesc cu îndrăzneală. Pentruce? Pentrucă a venit Dumnezeu pe pământ şi omul este în cer. Toate s’au amestecat. A venit pe pământ fiind întreg în ceriuri şi întreg fiind în cer întreg este şi pe pământ.
       Articol preluat din ziarul Oastei Domnului 1933 Nr.52 Pag.6