Din pildele Mântuitorului nostru Isus Hristos : Pilda cu talanții.


  Zis-a Domnul pilda aceasta: «Un om ducându-se departe, a chemat slugile sale şi le-a dat lor avuţia sa : Și unuia ia dat cinci talanți, iar altuia doi, iar altuia unul, fiecăruia după puterea lui, și s’a dus îndată. Şi plecând cel ce luase cinci talanți. a neguțutorit cu dânșii și a facut alți cinci tatanți. Așişderea și cel cu doi, a dobândit si acesta alți doi. Iar cel ce luase unal, ducându-se a săpat în pământ și a ascuns argintal domnului său. Iar după multă vreme a venit domnul slugilor acelora și a făcut socoteală cu dânșii. Și venind cel ce a luat cinci talanți a adus alți cinci talanți, zicând: Doamne, cinci talanți ni-ai dat mie; iată, alți cinci talanți am dobândit cu ei. Zis-a lui domnul său: bine, slugă bună și credincioasă; preste pațin ai fost credincios, preste multe te voiu pune; intră întru bucuria domnului tău. Și venind și cel ce-a luat doi talanți , a zls: Doamne, doi talanți mi-ai dat mie; alți doi talanți am dobândit cu el. Zis-a lui domnul său: bine, slugă bună și credincioasă; preste puține ai fost credincios, preste multe te voiu pune: intră întru bucuria domnului tău. Şi venind si cel ce a luat un talant, a zis: Doamne, te-am știut că ești om aspru, seceri unde n’ai semănat și aduni de unde n’ai răspândit. Și temându-mă, m’am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău. Și răspunzând domnul său, a zis lui: slugă vicleană și leneşă, ai ştiut că secer de unde n’an semănat, și adun de unde n’an răspândit? Pentru aceasta dar se cuvenea să fie dat argintul meu schimbătorilor, şi venind eu aș fi luat al meu cu dobândă. Luați, dar, dela el talantul, și-l dați celui ce are zece talanți; Că tot celui ce are i se va da și-i va prisosi, iar dela cel ce n’are și ceeace i se pare că are, i se va lua dela dânsul. Și pe sluga cea netrebnică, aruncați-o întru întunericul cel mai dinafară; acolo va fi plângirea și scrâșnirea dinților.
(Mateia cap 25, vers 14-30).

          Pilda cu talanții este foarte cunoscută, însă prea puțin este înțeleasă şi mai ales prea puțin pusă şi trată în viața noastră. În chipul slugilor din evanghelie, cărora stăpânul le-a împărțit talanții suntem noi creştinii cărora Dumnezeu ne a împarțit și ne împarte mulți și feluriți talanți. Un talant dela bunul Dumnezeu este spre pildă, şi sănătatea omului, mintea, priceperea. Un talant dela Dumnezeu e și averea omului. Un talant dela Dumnezeu sunt apoi și diferitele daruri ce le au unii oameni. Unul are darul de a cânta frumos, altul are dar de a vorbi frumos, unul are dar de a scrie o poezie, altul de a zice în violină sau alt instrument, etc. Toate aceste sunt daruri primite dela Dumnezeu şi omul e dator să le pună în slujba Domnului și a mântuirii sufletului său. Nu tuturora li s’au dat pe o formă acești talanți. Unora li sa dat numai un singur talant: sanatatea şi mintea, altora (spre pilda cărturarilor) li s’au dat mai mulți talanți. Toți însă trebue să negustorească pentru Domnul cu acești talanți şi så scoată din ei dobândă de mântuire sufletească.
0, ce lucru frumos, și o, ce viață minunată ar fi ca această lume când fiecare om ar ,,negustori” pentru Domnul cu talanții ce-i are dela El! O, cum s’ar schimba înfățișarea acestei lumi, când dela ministru până la birăul (primarul) din sat, fiecare slujbaş şi ar da seama că slujba lui e un talant cu care trebue ,,să lucreze ca pentru Domnul” şi să și dea seama înaintea Domnului despre „negustoria” sufletească ce a făcut-o cu talantul ce i s’a dat. 0, cât s’ar face de buni şi plugarii și toți oamenii când toți talanți lor ar ,,negustori” pentru Domnul, când și învăţătura când şi diferitele slujbe, când şi cântarea, muzica, poezia, banii averile şi toți talanții ar ,,negustori” pentru Domnul. Însă сe vedem noi azi în lume? În toate părțile vedem pe oameni risipind şi îngropånd talanții ce-i au dela Dumnezeu. Ici iată un beat îşi îngroapă sănătatea, mintea, averea şi sufletul. Dincolo iată un desfrânat cum îşi cheltuește talantul cel trupesc și sufletesc. Ici iată slujbaşul cum îşi risipeşte talanții făcând cu ei nedreptăţi şi negustorind pentru diavolul, dincolo inta pe zgârcitul şi lacomul cum astupă în påmânt talantul averii ce-l are dela Dumnezeu. Un risipitor de talanți e și cel ce cu darul cântării cântă şi zbiară noaptea prin birturi, în loc să invețe și sa cânte cântări creştineşti. Un risipitor de talanți e şi cel ce cu darul de a scrie în poezie, scrie poezii ațâțătoare de patimi rele. Muzicantul care Dumineca ațâță lumea la joc cu meșteşugul cel are în violină încă ,,negustoreşte” pentru diavolul cu talantul cel are dela Dumnezeu. Tot pentru diavolul ,,negustoreşte” şi cel ce are minte şi invățătură bună, dar folosește acest talant pentru a înșela pe cei mai puţin pricepuți. O, ce risipă grozavă se face azi cu talanții Domnului, şi în popor și între cărturari!
Dragă cetitorule! Nu uita că şi tu ai primit dela Domnul talanți despre cari va trebui să dai seamă în ziua judecaţii. Tot ce ai tu toată averea ta trupească, lumească şi sufletească este un talant dela Dumnezeu cu care trebue să ,,negustoreşti” mântuira sufletească. În ziua judecății aşa vei sta și tu în fața Dreptului Judecător cum stau slugile din chipul de mai sus, Unde este talantul ce ți l-am dat? va întreba Tatăl cerese pe omul păcătos… ce ai facut cu el ?… l’ai beut în crâşmă ?… l’ai cheltuit în desfrånări?… ai viclenit cu el?… ori ai facut nedreptate ?… ori l’ai ascuns in zgârcenie?.. Vai celui ce nu-şi va putea da seama în ziua judecăţii despre talanții ce i-a avut în aceasta lume. Și mai este încă un talant despre care va trebui să ne dăm seama în fața judecăţii. E un talant mai scump decât toate: e jertfa Domnului Hristos, e sângele Domnului. E acesta un talant ce ni se îmbie tuturor pentru a cumpăra cu el moştenirea vieții de veci. Ai primit tu acest talant şi cum l’ai folosit?
Un ogor plin de spini şi pălamidă am văzut astăvară intr’un sat. Era al unui bețiv și oamenii spuneau că beţivul e pe cale al vinde, adecă a-l perde pentru beutură. Așa e perdută şi împărăția lui Dumnezeu pentru cei ce-şi îngroapă talanții în patimi şi placeri lumeşti în loc să lucre cu ei in ogorul mântuirii sufleteşti Tu cetitorule cum foloseşti talanții ce-i ai de la Domnul ??
I. TAIcultor

Ziarul Lumina Satelor Nr 36 din 30/08/1925 pag. 3

 

Nu-ți îngropa talantul Cântă Fr. Davidel Stan

https://youtu.be/IGaxiq-KzB4

Nu-ți îngropa

 

Nu-ți îngropa talantul
ce ți l-a dat Hristos
în slujba Lui ți-l pune
s-aduci și tu folos
lui Hristos, lui Hristos să-I aduci și tu folos.

Nu-ți risipi viața
ce ți s-a dat de Sus
aleargă și lucrează
ceva pentru Iisus
lui Iisus, lui Iisus să-I dai rod frumos adus.

Nu-ți părăsi pe frații
ce ți i-a dat Hristos
ascultă-i și iubește-i
cu suflet credincios
lui Hristos, lui Hristos dă-I un suflet credincios.

Nu-ți pierde mîntuirea
cît anii nu s-au dus
cîștigă-ți-o, aleargă
și strînge cu Iisus
cu Iisus, cu Iisus strînge-ți o răsplată Sus.

Fratele Traian Dorz Vol. Cântarea Viitoare