Îti mulţamim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice. Apoc. ,c. 11, v. 17.
Da, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale! Apoe. c. 16, v. 7.

„Rămâi cu noi căci cătră seară este“
— gânduri şi învăţături la înălţarea Domnului. —

       După mărita înviere a Domnului, doi învăţăcei — Luca şi Cleopa — mergeau în drum spre Emaus. Pe drum li s’a alăturat şi un călător străin care era însuşi Isus cel înviat. Cei 2 învăţăcei vorbiau despre patimile şi Învierea Domnului. În vorba lor s’a amestecat şi străinul (adecă Isus) care «a început a le tâlcui lor din toate Scripturile începând dela Moise şi dela toţi prorocii cele ce erau pentru El». Apropiindu-se învăţăceii de satul şi de casa lor, l’au oprit pe străin zicând: «rămâi cu noi căci cătră seară este». Şi a intrat Isus în casa lor şi când a binecuvântat pâinea, «li s’au deschis ochii celor 2 învăţăcei şi L’au cunoscut pe Domnul», dar în acea clipă Isus s’a făcut nevăzut… (cetiţi pe larg la Luca cap. 24).
       O, ce bine s’au simţit cei 2 învăţăcei în tovărăşie cu Domnul.Le ardea inima când Domnul le tâlcuia pe drum Scripturile şi nici când au ajuns acasă nu se puteau despărţi de cuvântul Lui cel dulce. Această bucurie o poţi avea şi tu şi eu, iubite cititorule. Şi noi suntem nişte călători în această lume. Călătorim spre Emausul vieţii noastre de veci. O, ce bucurie simţeşte cel ce călătoreşte în această viaţă împreună cu Domnul. Isus însoţeşte clipă de clipă pe cel credincios, pe cel ce se doreşte după El şi îl primeşte pe El ca tovarăş la drum.
        Praznicul de Joi, înălţarea Domnului, ne spune că Isus s’a înălţat Înutru mărire şi şade dea dreapta Tatălui. Dar să nu uităm că Domnul Isus a zis: «nu vă voiu lăsa singuri în lume» (loan 14, 18) «mă duc Şi vin la voi» (loan 14, 28) «Iată eu cu voi sunt în toate zilele vieţii până la sfârşitul veacului» (Mateiu 28, 20). Isus este Domnul şi Mântuitorul cel bun care petrece deapururi cu noi. Să-l rugăm şi noi aşa cum L-au rugat cei 2 învăţăcei: «Doamne rămâi cu noi căci cătră seară este»… Se face noapte Doamne, se face noapte pe pământ de mulţimea păcatelor şi fărădelegilor cari stau încuibat între oamenii de azi… rămâi cu noii «Cătră seară este»… către seară şi către noapte cumplită de stricăciuni sufleteşti se apleacă viaţa omenirii de azi.. Doamne rămâi cu noii
Domnul Isus e gata oricând să rămâie cu noi, să intre la noi căci El a zis: «Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu şi va deschide, voia intra la el»… (,Apocalips 3, 20). O, ce bun este Domnul? În ziua judecăţii, va trebui sa răspunzi, iubite cititorule, despre un Dumnezeu bun care a voit să intre în casa ta, în viaţa ta. „Am voit să călătoresc cu tine — va zice Isus — şi tu nu mai primit, am voit să intru în casa ta, în viaţa ta şi tu nu te ai îndurat să laşi păcatul şi sa mă primeşti pe Minet… Ce vei răspunde tu la aceste învinuiri??
Articol din «Lumina Satelor» 1924 Nr.21 pag.3