Anul Nou – Preot Iosif trifa

Să facem o intrare creştinească în anul cel nou  

cu hotărâre şi întovărăşire de luptă împotriva sudalmelor şi beţiilor. 

          Felul cum trecem noi creştinii de azi dintr’u nan într’altul, nu e cel bun şi creştinesc. Căci ce facem noi Ia anul nou? încă din presără anului nou ne strângem Ia beutură şi ținem să bem toată noaptea, ca nu cumva anul nou să ne afle aşa cum ne-a lăsat bunul Dumnezeu: cu mintea trează şi limpede. Cu orice preţ și cu orice cheltuială, ţinem !a datina năroadă şi păgână: să neafle anul nou beţi şi să ne îmbătăm în anul nou.  

          Eu socot că diavolul a scornit cu mare vicleşug între cr eştini această datină. Diavolul vrea cu orice preţ să tulbure mintea şi judecata omului în noaptea anului nou şi în ziua de anul nou, ca nu cumva omul să și poată da seama cum stă cu afacerile sale sufleteşti şi bage cumva de seamă că el merge înainte pe calea peirii. Asta e pricina că oamenii trec dintr’un an într’altul fără nici o schimbare sufletească. Cu păcatele cu cari ies din anul cel vechiu, cu acele intră în anul cel nou, şi tot cu acele se apropie şi de capătul anului şi de… groapa din cimiter. Asta nu e bine şi aceasta nu e vieaţă de creştin adevărat, Un creştin adevărat trebue să se facă din zi în zi, din an în an, tot mai bun, tot mai curat şi mai aproape de Mântu itorul Hristos şi învăţăturile Lui. 

          Cetitorilor! Veniţi sâ facem o intrare creştinească în anul cel nou. Avem noi Românii două mari păcate cari mai ales ne strică su fletul şi traiul cel creştinesc: su­dalma şi beția.  

           Veniţi să facem o hotărâre şi o întovărăşire de luptă împotriva lor ca să le scoatem din casa noastiă, din traiul nostru şi al vecinilor nostri. Această întovărăşire o facem aşa, că publicăm mai jos o Hotărâ re. Toţi cari voesc şi sehotărăsc să intre în lupta descoaterea sudalmei şi beţiei din traiul lor, vor iscăli această Hotârâre. Hotărârea iscălită o tăiaţi apoi din gazetă şi opuneţi pe părete şi mai ales în suflet ca să o aveţi în tot decursul anului cu voi, iar la „sfârştul anului o trimiteți aici ca sä vedem câţi am putut purta până la sfârşit lupta cea bună pentru biruire a satanei şi mântuirea noastră sufletească.  

          Cetitorule! înaintea Hotărârii de mai jos stă un îngeraş ce se roagă. Acest îngeraş este îngerul tău cel păzitor care te roagă să iscăleşti şi tu Hotărârea şi să intri şi tu în oaste» celor cari se hotărăsc pentru Mântuitorul Hristos şi pentru lupta împotriva păcatelor. Rugăciunea îngeraşului este rugăciunea sufletului tău. Sufletul tău teroagă şi te chiamă să te hotărăşti şi tu pentru apărarea lui de păcate. Ascultă glasul şi rugăciunea sufletului tău şi iscă­leşte şi tu Hotărârea şi o ţine! 

I. Trifa. 

Articol preluat din «Lumina Satelor Duminecă» 14 Ianuarie 1923. Nr.1 pag.1 

 

De anul nou. 

 
«Iată 3 ani sânt, de când viu căutând rod în acest smochin și nu găsesc… (Luca 13, 7.) 

 
          Stând acum în pragul anului nou să ne aducem aminte de o frumoasă pildă din evanghelia lui Luca. Un domn sădise un simochin în grădina sa. După ce l-a grijita 3 ani văzând că rod nu mai arată zise grădinarului: „iată trei ani de când viu căutâud rod în acest smochin și nu găsesc, taelacum“. Să ne gândim, dragii mei, că tot aşa şi Domnul nostru Isus Hristos caută roade de fapte bune in pomul vieţii noastre. Domnul din evanghelie la 3 ani s’a mâniat că nu-i rodise smochinul şi-a poruncit slugilor să-l tae. Isus aşteaptă 40-50-60 de ani, ne aşteaptă o vieață întreagă ca să arate rod pomul vieţii noastre şi de multeori n’arătăm nimic, nu află în el nimic afară de frunze goale. 
          Creștinilor! Stăm în pragul anului nou. Nu ştim ce ne așteaptă: bucurie sau întristare, moarte sau vieață. Una însă o știm de bună seamă: cu un an a îmbătrânit pomul vieţii noastre. 
          Cine știe, poate că săcurea morți stă gata la rădăcina lui să-l tae ca mâne sau poimâne. Vai nouă va fi de-l va afla și îl va tăia fără roade de fapte bune. 
          Să trecem dar în anul ce vine cu hotărâre și voință de fer a scoate cât mai multe păcate din traiul nostru și a strânge cât mai multe fapte bune gândindu-ne și dându-ne seama că numai astfel de anii noi pot fi şi se pot numi ,,fericiti“. 
Astfel de „ani fericiti. Vă dorim. 

Articol preluat din «Lumina Satelor» Duminecă 14 Ianuarie 1923. Nr.1 pag.2 

Stai în loc şi-ți fă socoata! 

          Un om din America s’a apucat şi şi-a scris într’o carte cu deamăruntul toată, vieaţa sa şi păţăniile sale. Ascultaţi ce a scris într’o zi de anul nou: «Astăzi in ziua de anul nou, dupăce mi-am făcut socoata cu toate cheltuelile şi veniturile din anul trecut, m’am gândit, că oare n’ar fi bine să-mi fac socoata şi cu cele sufleteşti. Dar cu groază am băgat de seamă că nici o socoată n’am de făcut cu cele sufleteşti, pentru că aproape nimic n’am făcut în anul trecut pentru suflet şi grija lui. Asta nu e bine, mi-am zis eu şi iată cu ziua de azi, m’am hotărât să-mi pui la rând şi vieaţa mea sufletească şi să o curăţ de păcate. Ca să fac mai cu isbândă acest lucru am luat o carte goald şi am, scris pe ea «Cartea vieţi şi faptelor mele». Am împărţit această carte în două jumătăţi, într’o jumătate mi-am scris scăderile, năravurile şi faptele mele cele rele, iar în cealaltă jumătate mi-am scris năravurile şi purtările cele bune. Cu ziua de mâne o să mă apuc de scot la păcate din grădina sufletului meu. Mântuitorule Iuse, ajută-mă»…

          Aşa a scris şi aşa s’a hotărât omul acela în ziua de anul nou.  Mai încolo urmează în carte însemnări interesanie şi frumoase. Spre pildă dăm şi aici câteva din ele: 1. La 10 Ianuarie un om m’a înjurat şi eu am tăcut. Seara am şters cu mare bucurie sudalma din cartea mea. 2. La 14 Ianuarie un prietin m’a chemat la chef în crâjmă şi n’am mers. Seara am şters cu cerneală neagră beţia din cartea mea. 3. La 10 Martie mi-am vândut căţelul ce-l ţineam de plăcere şi-l îndopam cu carne şi cu spesele lui am cumpărat hăinuţe la an orfan de răsboiu. 4. La 20 Martie un om m’a batjocorit şi eu am râs. 5. La 10 Iunie m’am certat la cănţălăria satului pentru dreptul unei văduve» . . .

          Şi aşa mai departe urmează însemnările unui creştin adevărat ce s’a hotărât să meargă pe urmele lui Hristos.

          Cetitorule! Şi tu stai în pragul anului nou. Stai în loc şi-ţi fă socoata cu afacerile tale sufleteşti. Hotăreşte-te şl tu pentru curăţirea vieţii tale de păcate. Iscăleşte şi tu Hotărârea din gazetă că vei scoate din traiul tău două grele păcate: beţia şi sudalma. Hotăreşte-te, iscăleşte-te şi intră şi tu în oastea noastră care stă gata să ia lupta împotriva păcatelor!

I. Trifa .

Articol preluat din «Lumina Satelor» Duminecă 14 Ianuarie 1923. Nr.1 pag.1

 

Și năcazurile trec cu noi  – dintr’un an într’alt  –      

 

           Era o vreme când treceam voiosi dintr’un an într’altul. Acum însă de câțiva ani, de ani de zile, trecem dintr’un an într’altul suspinând. Abia eşim din un rând de rele și ne băgăm în altele par’că şi mai grele. 
          Care să fie pricina acestui lucru? Este aceea, că noi trecem dintr’un an într’altul fără nici o schimbare sufletească înspre bine. Cu păcatele cu cari ne află anul nou, cu acelea intrăm în el și eşim din el, ba încă cu mai multe şi mai grele. Din an în an par’că ne facem tot mai răi, mai îndărătnici şi mai păcătoşi, şi asta e pricina că și năcazurile trec cu noi dintr’un an într’altul. 
          Cetitorilor! Toate năcazurile de azi se vor ținea de noi și vor trece cu noi dintr’un an într’altul până când vom lua hotărârea cea bună să scoatem păcatele şi să împuținăm păcatele din traiul și vieata noastră. Această Hotărâre voeşte să o ia «Lumina Satelor» cu cetitorii ei. Iscăleşte si tu cetitoriule Hotărârea din fața gazetei şi stărueşte şi pe lângă alții să o iscălească, pentrucă altcum inzadar aşteptăm şi suspinăm după vremuri mai bune şi mai uşoare. 

Articol preluat din «Lumina Satelor» Duminecă 14 Ianuarie 1923. Nr.1 pag.4