Duh și literă

– Oameni, idei, fapte, obiceiuri și stări de lucru cercetate în lumina Sf. Scripturi –

În privința stării lor în fața lui Dumnezeu oamenii se împart în trei clase,

În clasa întâia sunt oamenii cei făcuți după chipul lui Dumnezeu (Efes. 4, 24), adică oameni în viața cărora se văd însuşirile lui Dumnezeu: dragoste, bunătate, îndelungă răbdare, adevär, dreptate, sfințenie. Pe aceştia, Cuvântul lui Dumnezeu ni-i arată în foarte  multe locuri din Sf. Scriptură, pentrucă al lor este acest Cuvânt. Ei sunt născuți din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ei se hrănesc, cresc, se întăresc şt trăesc prin Cuvântul lui Dumnezeu (Vezi : Ioan 1,13; 3,5; lacov 1, 18; 1 Petru 1, 23; 1 loan 3, 9 etc.) Ei sunt numiți copii ai lui Dumnezeu (Vezi Ioan 1, 12; Romani 8, 15; Galateni 3, 12; 1 loan 3, 1-2 etc.) Ferice de cel ce poate spune cu toată siguranța: Sunt un copil al lui Dumnezeu!

În clasa a doua sunt câinii. Câinii ? Cum se poate una ca asta? Doar a fost vorba despre oameni. Da ! Despre oameni Dar sunt şi oameni pe care aşa-i numeşte Cuvântul lul Dumnezeu: câini. (Vezi Apoc. 22, 15) Şi ce altfel de oameni pot fi numiți câini decât aceia care au firea câinilor: sunt răi, Nu se pot suferi unli pe alțli. Se latră, să hârăe, se muşcă şi se mânâncă unii pe alții. Şi oricât li-s’ar arăta primejdia răautații lor, oricât li-s’ar vesti Cuvântul lui Dumnezeu, ei rămân mai departe în aceiaşi stare O, şi mulți mai sunt de ăştia! E plină lumea de ei. Copiii lui Dumnezeu trebue să fie cu multă grijă ca să nu se ivească şi între ei hărăiala câinească. În privința aceasta Apostolul Pavel le atrage Galatenilor luarea aminte în cuvinte cam aspre, scriindu-le: ,,Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină pentru ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată Legea se cuprinde într’o singură poruncă: ,,Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă muşcați şi vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții (Galateni 5, 13-15). Iar la Filipeni, ap. Pavel numeşte câini pe unii ,frati”, cari nu aveau altă lucrare de făcut, decât så strice dragostea şi credința celorlalți credincioşi cu fel de fel. de învățături streine de Duhul Evangheliei Domnului Hristos. De câini, cuvântul spune: ,,Păziti-va”I (Fillpeni 3, 2)

În clasa a trela sunt porcii. Da! Porcli cu chipuri de oameni! E greu acest cuyânt dar însuşi Domnul Isus I-a spus (Vezt Matei 6, 7) Din aceaștă clasă fac parte betivii, desfrânațli, chefuitorii, şi toți aceia care disprețuind orice cuvânt de mântuire şi bătânduşi joc de cele sufleteşti se tävălesc în mocirla patimilor şi poftelor trupești cum se tăvălesc porci în băltoacă. Toți cei care nu au simțăminte mai alese si scopuri mai înalte decât îndestularea poftelor trupului. Toți aceia care rămân surzi şi muti la toate durerile şi necazurile din jurul lor. Toți aceia al căror Dumnezeu este pântecele şi poftele”, cum zice despre ei apostolul Pavel Față de aceştia trebuie grije. Cuvântul spune: – ,,Nu aruncați märgăritarele voastre înaintea porcilor”. Iubite cetitor ! Dacă eşti unul dintre cei mulți, care până acum ai trăit în necunoștință și în nepăsare de Dumnezeu, prin aceste rânduri Dumnezeu bate la uşa conștlinței tale, vrând să te trezească. Numai rămâne nici un moment nepăsător! Trezește-te şi cercetează-te serios! Din care clasă faci parte ? Şi dacă mai ai conştlință, dacă păcatul nu te-a întunecat cu totul, desigur te vei ruşina şi te vei îngrozi văzând că nu faci parte dintre aceia pe care Dumnezeu îi socoteşte oameni ci dintre aceia pe care cuvântul îi numește câini sau porci. Ferice va fi de tine, dacă, dându-ți seama de aceasta, vei începe să strigi cum au strigat atâția şi atâția cari au ajuns să şi dea seama de starea lor păcătoasă Ce sa fac… ?” ajungând astfel să fie curățiți, spălați, albiți şi sfințiți (I Corinten 6, 9-11) Dumnezeu, prin Cuvântul Său şi prin vestitorii Cuvântului Său, te va învăța ce să faci ca să ajungi să fi numărat în ceata coplilor Lui.

Credincioşi mai răi decât dracii.

Cum ? Credincioşi ? Înțeleg să se spună acest lucru despre necredincioşi, dar despre credincioși …! Da! Cuvântul lui Dumnezeu spune că şi dracii cred .. şi se înofiară ! (lacov, 2, 19) Câți oameni spun că şi ei cred în Dumnezeu şi chiar se fălesc cu credința lor, dar nu fac nici cel puțin ceea ce fac dracii nici măcar nu se înfioară. Nu se înfioară nici de starea lor păcătoasă, nici de sfințenia şi dreptatea lui Dumnezeu, nici de dragostea lui Dumnezeu, care a jertfit pe singurul Sau Fiu pentru păcatoşi, ci cu toată pretinsa lot credință, ramân tot în nesimțire şi păcat Nu sunt oare aceştia mai răi decât dracii ? EFTIMIU FLOREA

Sursa Ziarul ,,Familia Crestina Nr.2 1941”