HOTĂRÂREA CE S-A LUAT ÎN MAREA ADUARE

ANUALĂ DE LA SĂSCIORI

 

Imitând pilda fraților din Someș. un început de organizare s-a discutat și s-a făcut și în adunarea de la Săsciori-Alba. Frații s-au rugat mult și cald pentru călăuzirea Duhului sfânt și după un sfat duhovnicesc de 3 ore, au prins, în opt puncte, anumite precizări pentru bunul mers al Oastei.
De alt cum – că peste tot în lucrarea Oastei – este și acest început un aluat care se plămădește și se frământă sub inspirația și căldura Duhului sfânt.
Unii vor mai adăuga una, alții alte, până ce, pe urmă, vom avea ceeace Domnul voiește.
Dăm în cele ce urmează Hotărârea luată în adunarea dela Săsciori-Alba:

H o t ă r â r e:

Frații ostași din Regiunea Alba (cuprinzând părți din jud. Alba, Sibiu, Hunedo și Tr. Mică) toți fii credincioși ai sf. noastre biserici strămoșești ai căror fii credincioşi am fost, suntem și vrem să rămâne până la moarte ca niște pietre vii, în clădirea ei și ca ostași luptători în clădirea ei, ne-am strâs azi, 10 VII 1936 în com. Săsciori-Alba, pentru a ne sfătui laolaltă asupra luptei noastre și asupra unui îaceput de organizare ce urmează să se facă pentru ajutorarea slăbiciunilor noastre omenești – în vederea găsirii căilor de urmat și a mijloacelor mai potrivite pentru sporirea și întărirea lucrulul Domnulul în părțile noastre. Găsim de cuviință împreună cu frații din jud Someș și Tr. Mare, care au pornit pe drumul acestei hotărâri, să se înfăptuiască pretutindeni, în toate grupările de ostași:

I. Familia Oastei.

 

Pentru aceasta, ca prim început, se va face, în fiecare comună, un tablou, care să cuprindă pe toți frații care se găsesc de prezent, luptâd ca buni ostași ai lui Hristos (2 Tim. 2, 3). Toți acești ostași vor forma:,,Familia Oastei Domnului’’ din aceea comună care va fi ,,o inima și un suflet’’ (F. Ap. 4. 32).

II. Sfatul luptătorilor.

Familia Oastei va fi condusă de Sfatul luptătorilor, din acea comună. Sfatul va fi format din cei mai râvnitori frați, tinerl și bătrâni care luptă și împlinesc Evanghelia. Aceștia, vor avea grijă ca niște părinți sufleteşti, de frații din acea comună, priveghind asupra bunului mers al adunărilor și asupra fraților în deosebi, îndrumând și mustrând cu blândețe, pe ceice, atrași de lume, s’ar face nevrednici de lupta Oastei Domnului. (Galateni 6,1; 2 Tesalon. 3,15).

III. Pentru creșterea duhovnicească.

Frații vor folosi tainele bisericii… și rugăciunea (numai cel ce se roagă poate păstra darul de biruitor). citirea zilnică a Bibliei (numai cel ce se hrănește neîncetat cu cuvântul lui Dumnezeu, poate fi un ostaș biruitor) vor cerceta adunările Oastei și vor folosi toate darurile D u h u l u i  Sfânt, (vezi cartea ,,Ce este Oastea Domnului’’).
Fiecare ostaș, va avea – pe cât e în putință neapărat – foaia ,,Isus Biruitorul’’, îndrumătoarea de fiecare zi a luptei noastre. Ca îndreptar, va avea carta «Ce este O. D și celelalte cărți ale Părintelui losif care sunt hrana noastră cea mai aleasă. (Un ostaș care nu cunoaște literatura – cărțile și foile Oastei – nu poate fi un ostaș adevărat).

IV. Oastea și politica.

           (Punct nou). Un ostaș al Domnului nu poate să facă, sub nici un motiv, politică militantă, pentru că ,,nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții – și ale lumi,- dacă vrea să placă celui ce la înscris la Oaste’’ (2 Tim. 2, 4). Oastea nu se amestecă si nu poate fi amestecată cu nici un fel de politică.

 

V. Oastea și sectele.

         (Punct nou) Arătându-se unele nemulțumiri pe care le-au avut adunările fraților din diferite părți, din pricina sectarilor, am hotărât că în adunări că nu pot lua cuvântul, decât frații cunoscuți. Oricine poate lua parte la adunările Oastei, ca ascultător, dar nimeni nu va fi suferit aducând învățături străine care ar putea tulbura adunare, și sufletele fraților.
Oastea Domnului are un drum hotărât pe care și l-a croit cu putere de sus în alvia biserici. Deci ea (Oastea) nu are părtășie cu nici una din sectele religioase care caută să dezbine pe credincioși. Scopul Oastei este de-a uni în Hristos pe toți credincioși, în biserica cea vie, strângând la luptă și trezind la o viață nouă, prin jertfa cruci, pe orice suflet ce zace în păcate.

VI. Cercetători de frați.

Oastea Domnului lucrează în cadrele apostolatului laic. Fiecare suflet care l-a aflat pe Domnul se face un vestitor al Lui. Fiecare frate se face un căutător de frați… un cercetător de frați… un făclier ce aprinde sufletele pentru Domnul. Pe frontul de luptă al Oastei, fiecare frate are locul său. Oastea s’a lățit și sa întărit prin frații cei adevărați care bat drumurile țarii, vestindu-l pe Domnul. Fiecare frate trebuie sa fie, în marginea putințelor sale un cercetător de frați (vezi și cartea Ce este Oastea Domului pe 129-155; 159-164; 180-230)

VII. Frate de legătură.

Pentru buna legătură între toate grupurile Regiunei Alba, îsărcinăm pe fr. Ille Marini să fie frate de legătură – ca unul care e cunoscut și cunoaște pe frați din părțile acestea, frăția sa făcând și până acum de bună voie și cu folos slujba aceasta. După puterile noastre îi vom ajuta când va trece pe la noi cu hrană, transport, îmbrăcăminte, atât pe dânsul cît și pe ceilalți adevărați făclieri cunoscuți de noi – caci vrednic este lucrătorul de plata sa.

VIII. Adunarea anuală.

Se va ține în localitatea unde Oastea a lucrat cu mai multă râvnă pentru Domnul și Biserica Sa în anul respectiv.
N B. Aceste hotărâri se vor aduce la cunoștința adunărilor din fiecare comună, de către delegatul care a luat parte la această sfătuire, urmând ca să se înceapă de îndată punerea în aplicare a hotărâri luate.
Iar la viitoarea sfătuire frățească ce va avea loc în toamna aceasta să se raporteze despre acest lucru.

 

  Articolul preluat di ziarul ,,Isus Biruitorul” suplimentul ,,Oastea Domnului” Nr. 33; 9 August 1936, pag. 3