Pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu. I Cor. c. 8, v. 6.

Cuvânt la praznicul Buneivestiri.

       Acum avem praznicul Buneivestiri, adecă vestea cea bună ce i-a adus-o îngerul Gavril Preacuratei Fecioara Maria când i-a zis: «Bucurăte ceiace eşti plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între mueri… că iată Duhul sfânt se va pogorâ peste tine şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Isus» (cetiţi pe larg la evanghelistul Luca cap 1).
       O, de ce dar mare s’a învrednicit Preacurata Fecioara Maria! Nime din muritorii pământului nu s’a învrednicit de un dar aşa mare şi sfânt. Fecioara Maria petrecea o viaţă sfântă de rugăciune şi peste această viaţi s’a pogorât darul sf. Duh şi vestea cea bună a naşterii Mântuitorului. Cu credinţă şi cu smerenie a răspuns sfânta Fecioară Ia vestea ce i-s adus-o îngerul Gavril şi peste această credinţă şi smerenie s’a pogorât darul sf. Duh. Dela început până la sfârşit, viaţa Preacuratei a fost o viaţă de rugăciune, de curăţenie, de smerenie, de iubire, de lacrimi, de suferinţe… şi până Ia sfârş’tul veacurilor, eamurile pământului vor ferici pe sfânta Fecioară cântând cu vorbele ei:
       «Măreşte suflete al meu pe Domnul şi s’a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Că a căutat spre smerenia roabei sale. Că iată de acum mă vot ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire celputernicşl sfânt numele Lui» (Luca i. 17, 49)
       Dar pe lângă fericirea şi cinstea ce i se cuvine Fecioarei Maria să luăm şi pildă de învăţături. Vestea cea bună a unui
Mântuitor, ţi-se aduce şi ţie, iubite cetitorule. Domnul vrea să se pogoare, să între şi în sufletul tău, în visţa ta, în casa ta… Dar
pentru asta îţi trebue şi ţie o viaţă de rugăciune, îţi trebue o dorinţă, o aşteptare, o suspinare după un Mântuitor sufletesc.
Şi mai trebue încă ceva: ajutorul şi darul sf. Duh. Prin minune ,se pogoară Domnul şi azi şi în sufletul nostru. «De nu se va
naşte cineva din Duh» zicea Isus, nu va vedea împărăţia lui Dumnezeu. Asta înseamnă, prin darul Duhului sfânt să-l primeşti cu adevărat pe Isus ca Domn şi Stăpân al vieţii tale şi să începi o viaţă nouă cu El. Prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii să putem face acest lucrul
,,Lumina Satelor’’ 1924, Nr. 13 pag, 3